Struktura organizacyjna TCŚR

Statut TCŚR

Uchwała NR 1211/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie nadania statutu Toruńskiemu Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

statut zmiana

Uchwała NR 1009/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023 Zmiana statusu pdf

statut zmiana

Uchwała NR 973/22 Rady Miasta Torunia z dnia 17 listopada 2022 Zmiana statusu pdf

statut zmiana

Uchwała NR 598/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 Zmiana statusu pdf

statut zmiana

Uchwała NR 174/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 Zmiana statusu pdf

statut zmiana

Uchwała NR 102/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 Zmiana statusu pdf

statut zmiana

Uchwała NR 881/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 Zmiana statutu pdf

statut zmiana

Uchwała NR 498/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 Zmiana statutu pdf

statut zmiana

Uchwała NR 387/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 Statut pdf

statut

Regulamin Organizacyjny TCŚR

Zarządzenie nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.07.2023r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Zarządzenie nr 264 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.10.2021r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Zarządzenie nr 26 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Zarządzenie nr 245 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7.08.2019r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Zarządzenie nr 159 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Zarządzenie nr 134 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Zarządzenie nr 115 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Zarządzenie nr 244 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.07.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Zarządzenie nr 417 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Schemat struktury organizacyjnej TCŚR
Kodeks etyki pracowników TCŚR

Kodeks etyki pdf

Dział Świadczeń Rodzinnych

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i przysługujących do niego dodatków z tytułu:
 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku
  dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 4. samotnego wychowywania dziecka,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania świadczeń opiekuńczych;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zasiłku dla opiekuna;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem“;
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach wyszczególnionych w pkt 1-6;
 • sporządzanie zaświadczeń w zakresie świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych;
 • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących osób uprawnionych
  do składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków
  dla opiekuna i jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem“, a także członków ich rodzin;
 • przygotowywanie i wydawanie odpowiednich formularzy wniosków
  w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem“;
 • prowadzenie rejestru aktów prawnych regulujących zasady przyznawania
  i wypłacania świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych;
 • wspomaganie Działu Finansowo- Księgowego w zakresie weryfikacji sporządzania list wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem“;
 • przygotowywanie danych do sprawozdawczości z realizowanych zadań.

 

Dział Świadczeń Alimentacyjnych

Do zadań Działu Świadczeń Alimentacyjnych w szczególności należy:

 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego;
 2. weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 3. przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych;
 4. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w prowadzonych postępowaniach;
 5. przygotowywanie i udzielanie komornikom informacji istotnych
  dla skuteczności egzekucji;
 6. udzielanie informacji świadczeniobiorcom o przysługujących im prawach;
 7. współpraca z instytucjami samorządowymi i państwowymi w zakresie pozyskiwania informacji o dłużnikach alimentacyjnych;
 8. prowadzenie całokształtu postępowań wobec dłużników alimentacyjnych m.in.: przygotowywanie wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji, kierowanie wniosków o zatrzymanie i zwrot prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, przekazywanie informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biur informacji gospodarczej;
 9. przygotowywanie i wydawanie formularzy wniosków w zakresie świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego i przygotowywanie formularzy w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
 10. prowadzenie rejestru aktów prawnych regulujących zasady przyznawania
  i wypłacania świadczeń alimentacyjnych;
 11. przygotowywanie danych do sprawozdawczości z realizowanych zadań;
 12. wspomaganie Działu Finansowo-Księgowego w zakresie weryfikacji i sporządzania list wypłat świadczeń alimentacyjnych;
 13. sporządzanie zaświadczeń w zakresie realizowanych zadań,
 14. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz Toruńskiej Karty Dużej Rodziny;
 15. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz Toruńskiej Karty Dużej Rodziny;
 16. udzielanie informacji na temat zasad przyznawania kart;
 17. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania kart;
 18. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji programów;
 19. współpraca z koordynatorem programu „Rodzina Razem Toruń dla Pokoleń”.

 

Dział Świadczeń Mieszkaniowych

Do Działu Świadczeń Mieszkaniowych w szczególności należy:

 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz dopłat czynszowych;
 2. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 3. kontrola i weryfikacja złożonych wniosków;
 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych i odbieranie oświadczeń majątkowych od wnioskodawców;
 5. prowadzenie rejestru aktów prawnych regulujących zasady przyznawania
  i wypłacania dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz dopłat czynszowych;
 6. współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie przekazywania informacji
  o:

  • wypłacanych dodatkach mieszkaniowych,
  • wypłacanych dopłatach czynszowych oraz innych informacji mających wpływ na prawo do tych dopłat,
 7. przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 8. wspomaganie Działu Finansowo-Księgowego w zakresie weryfikacji
  i sporządzania list wypłat dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz dopłat czynszowych;
 9. sporządzanie zaświadczeń na wniosek klienta w zakresie realizowanych zadań.

 

Dział Toruńskich Programów Wsparcia

Do zadań Działu Toruńskich Programów Wsparcia należy w szczególności:

 1. w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą świadczenia „dobry start” oraz świadczenia w ramach programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”:
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie ustalenia prawa
  do świadczenia „dobry start” oraz świadczenia z programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „dobry start” oraz świadczenia z programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci
  z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”,
 4. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia „dobry start” oraz świadczenia z programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających
  na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”,
 5. udzielanie informacji świadczeniobiorcom o trybie postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „dobry start” oraz świadczenia z programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci
  z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”,
 6. sporządzanie zaświadczeń w zakresie świadczenia „dobry start” oraz świadczenia
  z programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”,
 7. gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących osób uprawnionych do składania wniosków o przyznanie świadczenia dobry start oraz beneficjentów świadczenia „dobry start” oraz świadczenia z programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających
  na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”,
 8. przygotowywanie i udostępnianie formularzy wniosków o ustalenie prawa
  do świadczenia „dobry start” oraz świadczenia z programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”,
 9. prowadzenie rejestru aktów prawnych regulujących zasady przyznawania
  i wypłacania świadczenia „dobry start” oraz świadczenia z programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci
  z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”,
 10. wspomaganie Działu Finansowo-Księgowego w zakresie weryfikacji
  i sporządzania list wypłat świadczenia „dobry start” oraz świadczenia z programu „POMAGAMY” – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci
  z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023”,
 11. przygotowywanie danych do sprawozdawczości z realizowanych zadań;

Do zadań zadań Działu należy również:

 1. koordynacja wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
 2. współpraca z właściwym organem administracji publicznej, w przypadku przebywania osób uprawnionych do świadczeń oraz członków ich rodzin, w granicach UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej lub innych krajów, z którymi wiążą Polskę umowy dwustronne.