Zasiłki rodzinne

  KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ZASIŁEK RODZINNY?

rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka osoba ucząca się w szkole lub

szkole wyższej, nie dłużej niż

do ukończenia 24 roku życia

 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

1. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. w przypadku, gdy łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących rodzinie w bieżącym okresie zasiłkowym jest wyższa od kwoty, o którą został przekroczony miesięczny dochód rodziny. Jeżeli wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ustalona zgodnie z w/w zasadą jest niższa niż 20,00 zł świadczenia nie przysługują;
3. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
4. osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków:

 Wysokość zasiłku rodzinnego

1. zasiłek na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 95,00 zł
2. zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia
124,00 zł
3. zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia
135,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego i ich wysokość:

1. dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, na które przyznano zasiłek rodzinny 1 000,00 zł
2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;  

400,00 zł[1]

3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 193,00 zł

na jedno dziecko, na które przyznano zasiłek rodzinny

 386,00 zł[2]

na dwoje lub więcej dzieci, uprawnionych do dodatku, na które przyznano zasiłek rodzinny

4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;  

95,00 zł

5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 90,00 zł

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

110,00 zł

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 100,00 zł
7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania.
113,00 zł

w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,

69,00 zł

w związku z dojazdem z miejsca zamieszania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej.

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

[1] Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

[2] W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Wymagane dokumenty

  1. Wykaz niezbędnych dokumentów do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 pdf.
  2. Wykaz niezbędnych dokumentów do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 pdf.

Miejsce złożenia dokumentów

  1.  Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, przy ul. Batorego 38/40, (parter, box nr 1), tel. 56-611-89-56;

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia, a jeżeli złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, przy ul. Batorego 38/40 (I piętro, pokój 24 – punkt podawczy).

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1466);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1497);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234, Dz.U. z 2019, poz. 2229).