Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest bez względu na sytuację dochodową rodziny.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, niezależnie od sytuacji materialnej.

Kto może złożyć wniosek:

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

1. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, przy ul. Batorego 38/40, (parter boxy), tel. (56) 611 79 83;
2. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, tel. (56) 611-87-77;

Podczas składania wniosku należy okazać:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku, osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty  (poza dokumentami wymienionymi powyżej) przedstawia się oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1.  w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty),

2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,

5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich, przy składaniu wniosku o przyznanie Karty, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Informacje dodatkowe:

 1. Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
 2. Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Karta plastikowa (tradycyjna) będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko wraz z numerem PESEL osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.
 4. Odbiór Karty następuje w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty.
 5. Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną.
 6. Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie TCŚR.
 7. Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.

 

Opłata za duplikat i domówienie karty

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2024r. od dnia 1 marca 2024r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 15 zł.

Opłatę należy uiścić na wskazany niżej nr konta:

Wydział Księgowości UMT nr konta 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401

z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu KDR

 

NOWOŚĆ: KDR w aplikacji mObywatel

Informujemy,  że dotychczasowa aplikacja mKDR przestanie działać z końcem czerwca 2021 r. Korzystanie z Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej umożliwi aplikacja mObywatel.

W przypadku, gdy karta elektroniczna ma być realizowana przy pomocy aplikacji mObywatel (publicznej aplikacji mobilnej) udostępnienie karty elektronicznej nie wymaga składania wniosku, o ile członek rodziny wielodzietnej posiada już kartę tradycyjną lub kartę elektroniczną.

Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie posiadającej numer PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy korzystaniu z Kart tradycyjnych.

 

Wykaz zniżek oferowanych przez OKDR

Pełną listę partnerów współpracujących z Kartą Dużej Rodziny można znaleźć tutaj: empatia.mpips.gov.pl/kdr

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny pdf
 2. Dane członka rodziny wielodzietnej pdf
 3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej pdf
 4. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka pdf
 5. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej obowiązujące od 1 stycznia 2019 pdf
 6. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych pdf

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny