Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy skierowaną  do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie będących w stanie samodzielnie  uiszczać opłat mieszkaniowych. Skorzystanie z dodatku mieszkaniowego umożliwia tym osobom uzyskanie częściowej dopłaty do wydatków ponoszonych za zajmowany  lokal mieszkalny. Świadczenia te otrzymują rodziny i osoby  spełniające kryteria określone w obowiązujących przepisach.