Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

 NALEŻY SPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu: umowę najmu lub umowę podnajmu lub umowę użyczenia lub akt własności lub spółdzielcze prawo do lokalu albo wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego,
 2. spełniać kryterium dochodowe*, które wynosi:
  •  2 538,46 zł – gospodarstwo jednoosobowe,
  • 1 903,85 zł – gospodarstwo wieloosobowe

  *dochód w rozumieniu art.3 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 3. spełniać normy powierzchni użytkowej :
  1 osoba – 45,5 m2 osoby – 52 m

  3 osoby – 58,5 m

  4 osoby – 71,5 m

  5 osób – 84,5 m.

Jeżeli spełnione są powyższe warunki należy:

 1. udać się z „wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego” do zarządcy (administratora) domu w celu potwierdzenia danych na wniosku oraz otrzymania wydruku opłat czynszowych za miesiąc, poprzedzający miesiąc, w którym składa się wniosek.

Poza wnioskiem zarządca domu wypełnia także druk  „informacja” oraz  „kartę lokalu”.

 1. złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. Wraz z wnioskiem dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 2. Udokumentować dochody rodziny za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składa się wniosek.

Dochodem jest m.in.: wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, dochód uzyskany w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenia alimentacyjne, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych, ulga prorodzinna. Świadczenie 500+ oraz 13 i 14 emerytura nie są dochodem przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

 1. Osoby opłacające indywidualne rachunki za wodę bezpośrednio do Toruńskich Wodociągów lub/i rachunki za energię cieplną do Cergii – dostarczyć fakturę za ostatni okres rozliczeniowy.

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Dokumenty od wnioskodawcy
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Załączniki:

– deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

– wykaz opłat czynszowych od zarządcy domu (dot. miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek),

– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, podnajmu, użyczenia, akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego )

Termin i tryb realizacji odpowiedzi
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego prosimy składać do 26 dnia każdego miesiąca,
 • Termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wynosi 30 dni od daty  jego złożenia.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, począwszy od następnego miesiąca  po złożeniu wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy wypłaca się na konto zarządcy domu.
Podstawa prawna
 • Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2021, poz. 2021/
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817/ ze zmianą –Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 29 czerwca 2005r. /Dz.U. Nr 131, poz. 1094/
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu /Dz.U. 2013, poz. 589/