Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

 

 

Jeżeli spełnione są powyższe warunki należy:

 1. Udać się z „wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego” do zarządcy (administratora) domu w celu potwierdzenia danych na wniosku oraz otrzymania wydruku opłat czynszowych za miesiąc, w którym składa się wniosek.
  Poza wnioskiem zarządca domu wypełnia także druk „informacja” oraz „kartę lokalu”.
 2. Złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. Wraz z wnioskiem dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 3. Udokumentować dochody rodziny za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składa się wniosek.
  Za dochód uważa się przychody uzyskane m.in. z tytułu:
  wynagrodzeń za pracę, emerytur, rent, prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, stypendiów, zasiłków stałych z pomocy społecznej, nadpłat za centralne ogrzewanie i wodę, zwrotu podatku. Świadczenie 500+ nie jest dochodem przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.
 4. W przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w centralne ogrzewanie lub/i ciepłą wodę lub/i gaz przewodowy – dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (zużycie kilowatogodzin).
 5. Osoby opłacające indywidualne rachunki za wodę bezpośrednio do Toruńskich Wodociągów lub/i rachunki za energię cieplną do Cergii – dostarczyć fakturę za ostatni okres rozliczeniowy.

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Dokumenty od wnioskodawcy
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Załączniki:

– deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

– wykaz opłat czynszowych od zarządcy domu (dot. miesiąca, w którym składany jest wniosek),

– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, podnajmu, użyczenia, akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego )

– faktura za energię elektryczną (szczegółowe rozliczenie kWh energii elektrycznej) za ostatni okres rozliczeniowy – dotyczy lokali mieszkalnych nie wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz gazu

Termin i tryb realizacji odpowiedzi
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego prosimy składać do 26 dnia każdego miesiąca,
 • Termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wynosi 30 dni od daty  jego złożenia.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, począwszy od następnego miesiąca  po złożeniu wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy wypłaca się na konto zarządcy domu.
Podstawa prawna
 • Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2017, poz. 180/
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817/ ze zmianą –Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 29 czerwca 2005r. /Dz.U. Nr 131, poz. 1094/
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu /Dz.U. 2013, poz. 589/