Świadczenia rodzicielskie

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

matka lub ojciec dziecka

 

opiekun faktyczny dziecka

 

rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej osobie, która przysposobiła dziecko

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1. matce;
2.

ojcu, w przypadku:

 • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
4. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
5. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
6. jednemu z rodziców w przypadku, gdy kobieta urodziła dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać w/w osobom, pod warunkiem, że nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (wyjątek stanowią osoby pobierające zasiłek macierzyński z Urzędu Pracy).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1. w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka 52 tygodni,
2. w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci 65 tygodni,
3. w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci 67 tygodni,
4. w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci 69 tygodni,
5. w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci 71 tygodni.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego:

1. kwota świadczenia rodzicielskiego za pełen miesiąc

1 000,00 zł

2.

kiedy świadczenie przysługuje za niepełny miesiąc

ustalamy kwotę świadczenia wg niżej wskazanej reguły:

dzielimy kwotę świadczenia rodzicielskiego przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

3.

kiedy kobieta urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu

centrum wypłaca różnicę między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wymagane dokumenty:

 1. odpis prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 2. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia rodzicielskiego.

Miejsce złożenia dokumentów

1.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, przy ul. Batorego 38/40, (parter, box nr 1), tel. 56-611-79-50;

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku gdy dziecko urodziło się, zostało przysposobione albo objęte opieką od dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku rodzin zastępczych i osób, które przysposobiły dziecko, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku pozostałych osób, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jeżeli nie upłynął termin przysługiwania świadczenia.

Świadczenie rodzicielskie wypłaca się w okresach miesięcznych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, przy ul. Batorego 38/40 (I piętro, pokój 19 – sekretariat).

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1466);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1497);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256).

Informacje dodatkowe

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 • porodu – w przypadku matki albo ojca dziecka;
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej;
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku osoby przysposabiającej dziecko.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielski NIE przysługuje gdy:

1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku matki lub ojca, albo osoby, która przysposobiła dziecko,
3. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,
4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
5. osobom uprawnionym, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.