RODO – Obowiązek informacyjny

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wydana na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe,  jest Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu przy ul. Stefana Batorego 38/40, 87-100 Toruń.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
  za pomocą e-mail: iod@tcsr.torun.pl , telefonicznie 56/611 79 54 lub pisemnie: Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, Inspektor Ochrony Danych, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – tj. zadań wynikających z ustaw wskazanych poniżej, a w szczególności ustawy na podstawie której wypłacane jest świadczenie, o które Państwo wnioskujecie:
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2407 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2221 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1385),
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1205),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018, poz. 1092),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022, poz.615 ze zm.),
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1329 ze zm.),
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1297),
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1744),
 • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2158),
 • zarządzenia nr 68 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.03.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Dużej Rodziny,
 • uchwały nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11.04.2019 r w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. (Dz.U.woj.kuj-pom.2022.584 z dnia 2022.02.02),
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2023 poz.759.),
 • ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.),
 • ustawy z dnia 14 lipca 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692),
 • ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku pracy (Dz.U. z 2022r. poz.1967 ze zm.),
 • ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r roku w związku z sytuacja na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127 ze zm.),
 • uchwały nr 992/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieka dziennego opiekuna (Dz.U. kuj-pom. 2022.7325),
 • uchwały nr 993/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. U. kuj-pom. 2022.2328),
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687).
 • uchwały nr 1178/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2024-2028,
 • uchwały nr 1179/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r w sprawie wprowadzenia  świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2024-2028,
 • uchwały nr 1210/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego “Toruński Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieli do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.
 1. Udostępnienie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości prowadzenia sprawy.
 2. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 3. Dane osobowe mogą być pozyskiwane na żądanie administratora danych osobowych od podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji na podstawie przepisów prawa wskazanych w pkt 3 informacji.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt będącym załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt[1] :  dot. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych , energetycznych i dopłat do czynszów, Dobrego startu, programu Pomagamy, Karty Dużej Rodziny przez okres 10 lat; zaświadczeń w sprawie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych przez okres 5 lat; koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przez okres 5 lat.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych jesteście Państwo uprawieni do: dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, macie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie koliduje to z ustawami wymienionymi w pkt 3.
 6. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
[1] zmienionego zarządzeniami Dyrektora Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie : nr 42/2018  z dnia 25 lipca 2018r,  nr 18/2019  z dnia 23 maja 2019r., 28/2019 z dnia 18 czerwca 2019r.,  nr 43/2019 z dnia 6 września 2019r.