Terminy wypłat w 2023 r.

Szanowni Klienci,

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty wg ustawowych terminów.

Informacja na temat terminów wypłat świadczeń realizowanych przez TCŚR w 2023 roku:

LUTY 2023
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
10.02.2023 dodatki mieszkaniowe
21.02.2023 świadczenia z programu „POMAGAMY” – programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami
24.02.2023 świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne
27.02.2023 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
27.02.2023 świadczenia z programu „POMAGAMY2” – programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna oraz świadczenia pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym
MARZEC 2023
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
7-8 marca 2023 dodatki na inne źródła ciepła
10.03.2023 dodatki mieszkaniowe
21.03.2023 świadczenia z programu „POMAGAMY” – programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami
24.03.2023 świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne
27.03.2023 świadczenia z programu „POMAGAMY2” – programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna oraz świadczenia pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym
30.03.2023 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
31.03.2023 dodatek elektryczny

*Wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy będą realizowane w zależności od otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego – obecnie oczekujemy na przekazanie środków.

Wypłaty dodatków osłonowych oraz dodatków na inne źródła ciepła będą realizowane w zależności od otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego – obecnie oczekujemy na przekazanie środków.

Harmonogram wypłat na kolejne miesiące umieścimy w późniejszym terminie.

Wypłaty świadczeń realizowane będą (tj. przelewy wysyłane będą) w powyższych terminach, o ile Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie w posiadaniu środków na ich realizację. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł i świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz dodatków energetycznych, osłonowych, węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa.

Ustawowe terminy wypłat świadczeń
Świadczenia rodzinne:

– zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

– zasiłek pielęgnacyjny,

– świadczenie pielęgnacyjne,

– świadczenie rodzicielskie,

– jednorazowa zapomoga z tytułu

urodzenia się dziecka,

– specjalny zasiłek opiekuńczy

– zasiłek dla opiekuna,

– jednorazowe świadczenie z ustawy

„Za życiem”

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

„Pomagamy” Świadczenia wypłaca się w okresach miesięcznych.
Dodatki mieszkaniowe Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry,    z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne.