POMAGAMY 2- tzw.”Toruński Bon Żłobkowy”

Od 1 stycznia 2024 r.  można składać wnioski o przyznanie „Toruńskiego Bonu Żłobkowego ” na rok szkolny 2023/2024

ZMIANY W ZASADACH PROGRAMU – wszystkie informacje w 1 miejscu.

Toruński Bon Żłobkowy – świadczenie dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna

Kto może się ubiegać o świadczenie w ramach programu

Faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych), rodzina zastępcza.

Kiedy przysługuje świadczenie w ramach programu

Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż:

1) od 1 stycznia 2024 r. – w roku szkolnym 2023/2024;

2) od 1 września danego roku szkolnego – w kolejnych latach szkolnych.

nie dłużej jednak niż:

 • na okres trwania umowy o objęcie dziecka opieką przez niepubliczny podmiot: żłobek albo klub dziecięcy albo dziennego opiekuna albo
 • do końca roku szkolnego, na który złożono wniosek.

Jednocześnie informujemy, że na wnioski złożone od 1 stycznia do 29 lutego 2024r. prawo do świadczenia będzie ustalone od stycznia br.

Warunki uzyskania prawa do „toruńskiego bonu żłobkowego”

Świadczenie przysługuje, jeżeli oboje opiekunowie dziecka lub samotny opiekun dziecka spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie Gminy Miasta Toruń;
 • nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego albo bezpłatnego;
 • pozostają w zatrudnieniu lub wykonują inną pracę zarobkową w okresie pobierania świadczenia.

Świadczenie przysługuje również jeżeli jeden lub oboje opiekunowie nie pozostają
w zatrudnieniu z powodu:

 • kontynuowania nauki w systemie dziennym;
 • udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniu zawodowym lub programie mającym na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych;
 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;
 • niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Wysokość świadczenia

Świadczenie przysługuje w wysokości:

1) 350 zł miesięcznie na dziecko w przypadku, gdy średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 2 200 zł „netto” (netto czyli dochód obliczony na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zgodnie z wzorem zaświadczenia i oświadczenia o dochodzie);

2) 250 zł miesięcznie na dziecko w przypadku, gdy średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny przekracza 2 200 zł netto i nie przekracza kwoty 2 400 zł netto;

3) 150 zł miesięcznie na dziecko w przypadku, gdy średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny przekracza 2 400 zł netto albo opiekun dziecka ubiega się o przyznanie świadczenia bez składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających dochód rodziny.

W przypadku, gdy faktycznie ponoszona opłata za żłobek pomniejszona o przysługujące świadczenie byłaby niższa od faktycznie ponoszonej opłaty za żłobek miejski, kwota świadczenia zostanie ustalona w wysokości różnicy pomiędzy faktycznie ponoszoną opłatą za żłobek i faktycznie ponoszoną opłatą za żłobek miejski.

O ŚWIADCZENIE W KWOCIE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 150 zł MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ BEZ PRZEDKŁADANIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY CZŁONKÓW RODZINY

 Druki do pobrania

wniosek

oświadczenie o składzie rodziny

zaświadczenie o dochodzie

oświadczenie o dochodzie

Forma i miejsce składania wniosków

Wnioski będzie można składać:

 1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (należy przesłać skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami),
 2. w formie papierowej –  w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy  ul. Batorego 38/40.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię umowy o objęcie dziecka opieką zawartą z niepublicznym podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy albo zatrudniającym dziennego opiekuna, bądź dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek;
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu, opatrzonego prezentatą tego urzędu lub wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem w dokumencie UPO, albo
 • inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie gminy miasta Toruń, także w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w roku kalendarzowym, w którym ustalane jest prawo do świadczenia,

oraz odpowiednio:

 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu członków rodziny albo oświadczenie wg wzoru znajdującego się w załącznikach do uchwały nr 3 i 4;
 • kopie dokumentów (np. decyzje, zaświadczenia) potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-4;
 • kopię zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem;
 • kopię prawomocnego orzeczenie sądu o przysposobieniu dziecka;
 • kopię zaświadczenia o złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna prawnego
 • kopie dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających cudzoziemca do ubiegania się o świadczenia,
  o których mowa w ustawie albo dokument potwierdzający nadanie cudzoziemcowi statusu UKR, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.);
 • kopię orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.);
 • kopie dokumentów potwierdzających samotne wychowanie dziecka, odpowiednio: prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji albo odpis aktu zgonu rodzica dziecka albo odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd ustalającego świadczenia alimentacyjne;
 • kopie przekazów lub potwierdzenia przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów na rzecz osób spoza rodziny zapłaconych
  w okresie ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o świadczenie.

 Terminy składania wniosków

Wnioski można składać w okresie od 01.01.2024 r. do 30.11.2028 r.

Ustalenie prawa do świadczenia i pierwsza wypłata świadczenia następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Świadczenie wypłacane jest w okresach miesięcznych.

W przypadku wniosków składanych w styczniu 2024 r., ustalanie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie do 31 marca 2024 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia

Świadczenie będzie przyznawane decyzją administracyjną.

Dla ułatwienia kontaktu uruchomiliśmy nowy adres e mail: torunskieprogramywsparcia@tcsr.torun.pl

 Podstawa prawna

Uchwała nr 1210/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2023 r.  w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego „Toruński Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń  (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7442).

Ustawa o świadczeniach rodzinnych