Świadczenia Rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie zajmuje się realizacją zadań związanych z wypłat następujących świadczeń:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego;

  • zasiłku pielęgnacyjnego;

  • świadczenia pielęgnacyjnego;

  • specjalnego zasiłku opiekuńczego;

  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

  • świadczenia rodzicielskiego;

  • zasiłku dla opiekuna;

  • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (ustawa „Za życiem”).Rezerwacja terminu wizyty w sierpniu

Szanowni Państwo, Mając na uwadze, że w sierpniu rozpocznie się przyjmowanie papierowych wniosków o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022, informujemy, że rezerwacja wizyt online zostanie uruchomiona w sobotę 31Czytaj dalej

Koordynacja Świadczeń

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych/ wychowawczych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Toruńskie Centrum Świadczeń RodzinieCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku dla opiekuna

druk wniosku o zasiłek dla opiekuna – pdf doc; w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc; oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc; oświadczenie o niekorzystaniu przezCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017 2. oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc;

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017 2. oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc;

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Dokumenty do pobrania dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczenia rodzicielskiego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku rodzinnego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Akty prawne dotyczące świadczenia z ustawy “Za życiem”

ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r., poz. 473 ze zm.), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Czytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku,Czytaj dalej