Akty prawne dotyczące dodatku mieszkaniowego

  • Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2021, poz. 2021/
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817/ ze zmianą –Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 29 czerwca 2005r. /Dz.U. Nr 131, poz. 1094/
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu /Dz.U. 2013, poz. 589/