POMAGAMY 2  – toruński program dot. świadczenia żłobkowego – wszystkie informacje w 1 miejscu

 

Od 1 stycznia 2023 r.  można składać wnioski o świadczenie z programu POMAGAMY 2  – toruńskiego programu dot. świadczenia żłobkowego na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – wszystkie informacje w 1 miejscu.

„POMAGAMY  2– Toruński program wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna”.

Kto może się ubiegać o świadczenie w ramach programu

Faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych), rodzina zastępcza.

Kiedy przysługuje świadczenie w ramach programu

Prawo do świadczenia przysługuje począwszy od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., nie dłużej jednak niż na okres trwania umowy o objęcie dziecka opieką przez niepubliczny podmiot: żłobek albo klub dziecięcy albo dziennego opiekuna.

Druki do pobrania  

Druk wniosku

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Forma i miejsce składania wniosków

Wnioski można składać:

 1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (do pisma ogólnego do podmiotu publicznego należy dołączyć skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami i informacją dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych),
 2. w formie papierowej –  w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy  ul. Batorego 38/40.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię umowy o objęcie dziecka opieką zawartą z niepublicznym podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy albo zatrudniającym dziennego opiekuna, bądź dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek;
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu, opatrzonego prezentatą tego urzędu lub wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem w dokumencie UPO, albo
 • inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie gminy miasta Toruń, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w roku kalendarzowym, w którym ustalane jest prawo do świadczenia,

oraz odpowiednio:

 • kopię zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka,
 • kopię zaświadczenia o złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna prawnego,
 • kopię dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających cudzoziemca do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo dokument potwierdzający nadanie cudzoziemcowi statusu UKR, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • kopię orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej.

Terminy składania wniosków

Wnioski można składać w okresie od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

Ustalenie prawa do świadczenia i pierwsza wypłata świadczenia następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Świadczenie wypłacane jest w okresach miesięcznych.

Kwota świadczenia

Świadczenie przysługuje w kwocie 150zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie uczęszczające do niepublicznego żłobka, klubu dziecięcego albo pozostające pod opieką dziennego opiekuna.

Informacja o przyznaniu świadczenia

Świadczenie będzie przyznawane decyzją administracyjną.

Podstawa prawna

Uchwała nr 992/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.7235).