POMAGAMY – dla dzieci z niepełnosprawnością

POMAGAMY – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019 – 2023”

Kto może się ubiegać o świadczenie w ramach programu

Faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych), rodzina zastępcza.

Kiedy przysługuje świadczenie w ramach programu

Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie  w ramach programu przysługuje w kwocie 150 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, do ukończenia 18 roku życia.

Druki do pobrania

Forma i miejsce składania wniosków

Wnioski będzie można składać:

 1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (należy przesłać skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami),
 2. w formie papierowej –  w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy  ul. Batorego 38/40.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię ważnego orzeczenie o niepełnosprawności dziecka albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu, opatrzonego prezentatą tego urzędu lub kopię pierwszej strony PIT za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu zawierającą wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem w dokumencie UPO, albo
 • inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie gminy miasta Toruń, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w roku kalendarzowym, w którym ustalane jest prawo do świadczenia,

oraz odpowiednio:

 • zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka,
 • kopię zaświadczenia o złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna prawnego,
 • kopię dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających cudzoziemca do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • kopię orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej.

Terminy składania wniosków

Wnioski można składać w okresie od 01.05.2019 r. do 30.11.2023 r.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.05.2019 r. do 30.06.2019 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od 01.05.2019 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia

Świadczenie będzie przyznawane decyzją administracyjną.

 Podstawa prawna

Uchwała nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.2328).

Uchwała nr 195/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.4940).

Uchwała nr 757/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.


POMAGAMY – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019 – 2023

Z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie uchwała  Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy MiastaCzytaj dalej