Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

  1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, niezależnie od sytuacji materialnej.

Kto może złożyć wniosek:

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

1. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, przy ul. Batorego 38/40, (parter boxy), tel. 56-657-72-00;
2. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, tel. (56) 611-87-77;

Podczas składania wniosku należy okazać:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku, osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty  (poza dokumentami wymienionymi powyżej) przedstawia się oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1.  w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty),

2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,

5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich, przy składaniu wniosku o przyznanie Karty, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Informacje dodatkowe:

  1. Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
  2. Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  3. Karta plastikowa (tradycyjna) będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko wraz z numerem PESEL osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.
  4. Odbiór Karty następuje w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty.
  5. Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną.
  6. Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie TCŚR.
  7. Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.