Jak uzyskać świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się:

 • Rodzic dziecka
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie,
 • dyrektor domu pomocy społecznej.

 

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla osób zamieszkujących w Toruniu można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy empatia oraz PUE ZUS)

Wnioski można składać także w wersji tradycyjnej, papierowej w następujących punktach na terenie miasta:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

ul. Rydygiera 12A (I piętro)

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

ul. Batorego 38/40 (parter)

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.00

Ile wynosi świadczenie wychowawcze?

• regułą jest, że świadczenie wychowawcze wypłacane jest w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko, na które przyznano prawo do świadczenia wychowawczego.

W 3 wypadkach będzie to inna kwota:

1) urodzenie się dziecka

2) ukończenie przez dziecko 18 roku życia

3) sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców lub opiekunów dziecka

W takich przypadkach wysokość świadczenia wychowawczego wypłacanego na dziecko w danym miesiącu (niepełny miesiąc) ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia (500,00 zł) przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni, za które to świadczenie przysługuje, przy czym uzyskaną kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

 

 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

Wiek dziecka, a prawo do świadczenia wychowawczego?

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?
 • gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim.
 • gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • gdy pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
 • gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu (jeśli istnieją wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia) lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem
Alimenty a świadczenie wychowawcze

Od 1 lipca 2019 r. ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych nie jest zależne od ustalenia alimentów na dziecko, na które złożono wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Na wniosku zaznaczono, że wnioskodawca lub członek jego rodziny przebywa za granicą – co dzieje się z wnioskiem?

W takim przypadku wniosek przesyłany jest do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury w Toruniu, gdzie rozstrzygane jest, czy zachodzi  koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. O przekazaniu wniosku wnioskodawca jest informowany drogą pocztową. Dalszych informacji odnośnie przekazanego wniosku należy zasięgać w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Więcej informacji pod linkiem.

Jak wypłacane jest świadczenie wychowawcze?

Wypłaty świadczeń wychowawczych dokonywane są na konta bankowe wskazane we wniosku, lub na prośbę wnioskodawcy na kartę przedpłaconą wydawaną przez TCŚR.

Uwaga! Zmiany formy płatności należy zgłaszać do 10 dnia danego miesiąca.

Jakie zmiany należy zgłaszać w każdym przypadku?
 • umieszczenie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła jeżeli zapewnia całodobowe utrzymanie),
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
 • zmiany w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem/ dziećmi,
 • wyjazd członka rodziny za granicę w celach zarobkowych.
Kiedy świadczenie wychowawcze uznawane jest za nienależnie pobrane i co to oznacza?

Nienależnie pobranym świadczeniem jest świadczenie wychowawcze:

 • wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do tego świadczenia, albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania,
 • świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
 • świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze,
 • świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia
 • świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję

Oznacza to, że w przypadku, kiedy wypłacono świadczenie wychowawcze pomimo zaistnienia okoliczności, które powodowały utratę tego prawa, osoba, która te świadczenia otrzymała ma obowiązek zwrócić je wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Ustawowe odsetki nie będą naliczane w przypadku, kiedy świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia.

 

[/su_spoiler]