Od 20 września 2022r. obowiązują zmiany w ustawie o dodatku węglowym

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) obowiązują od dnia 20.09.2022r.
Nowelizacja wprowadziła następujące zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy:
  1. Warunek wpisania źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (tzw. CEEB) uznaje się za spełniony, jeżeli główne źródło ogrzewania go zostało wpisane do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
  2. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  4. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym został przyznany dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, albo kotłem gazowym zasilanym skroplonym gazem LPG, albo kotłem olejowym.
  5. Prezydent ma prawo do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego z danymi pozyskanymi przy rozpatrywaniu wniosku o świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego, a także z informacjami zawartymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL.
  6. Ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.
  7. Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed 20.09.2022r.) stosuje się przepisy z uwzględnieniem w/w zmian. Sprawa nie została zakończona jeżeli wnioskodawca nie otrzymał wypłaty świadczeń.