Nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kotłem gazowym zasilanym skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym

Zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) :

  1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jeżeli głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy, jeżeli zostały zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.
  2. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe przysługuje jeden dodatek dla gospodarstw domowych dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewcza powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG;
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

PAMIĘTAJ: Gospodarstwo domowe może otrzymać jeden dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest węgiel lub paliwa węglopochodne to należy złożyć wniosek o dodatek węglowy.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Jak złożyć wniosek o o nowe świadczenie?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do TCŚR) – do 30 listopada 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r.  w siedzibie Wydziału Środowiska i Ekologii przy ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00.

Przypominamy o zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w urzędzie.

Formularz wniosku: KLIKNIJ TUTAJ

Pytania lub wątpliwości można kierować na adres email: dodatek_weglowy@um.torun.pl.

Na potrzeby obsługi nowego dodatku dla gospodarstw domowych zostały przygotowane dwa telefony o numerach: 56 611 84 09 i 56 611 84 10.

Pozostałe zasady:

  1. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
  3. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mow w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych we związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).
  4. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Materiały opublikowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Pobierz prezentację: dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych
20220908publikacja.pdf 0.98MB