Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka z ustawy “Za życiem”

Od 1 stycznie 2017 r. wchodzi w życie

ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)

 

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie.

Świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek w/w osób. Świadczenie będzie przysługiwać jednorazowo w kwocie 4 000 zł, bez względu na dochód.

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać świadczenie:

  • wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka;
  • świadczenia przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia można składać od 2 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat nowego świadczenia znajdują się pod adresem: Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka “Za Życiem”