Jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się dziecka z ustawy „Za życiem”

Od 1 stycznie 2017 r. wchodzi w życie

ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)

Art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadza nowe świadczenie: jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek w/w osób. Świadczenie będzie przysługiwać jednorazowo w kwocie 4 000 zł, bez względu na dochód.

 

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia można składać od 2 stycznia 2017 r.

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać świadczenie:

Wymagane dokumenty

Miejsce złożenia dokumentów

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna