Informacja dla najemców lokali mieszkalnych przy ul. Hubego 2 – 2B oraz ul. Hubego 4-4D w Toruniu w sprawie składania wniosków o dopłaty do czynszu.

Obecnie o dopłatę czynszową mogą ubiegać się mieszkańcy inwestycji budynku mieszkalnego przy ul. Hubego 2-2B oraz ul. Hubego 4-4D w Toruniu.

Miejsce pobierania i składania wniosków

 • Wnioski o przyznanie dopłaty czynszowej można pobrać w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie lub ze strony internetowej TCŚR, lub w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.
 • Wnioski są przyjmowane w siedzibie TCŚR przy ul. Batorego 38/40 w godzinach 7:30-17:00 boks nr 4 i 5.

Osoby ubiegające się o dopłatę czynszową powinny wnieść opłatę skarbową w kwocie 10zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

na konto Urzędu Miasta Torunia o numerze: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu

Opłaty można dokonać w kasie UMT ul. Grudziądzka 126 lub przelewem na ww. konto.

Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 1. w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
 2. w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w:

 1. 2018 roku – w przypadku wniosków o dopłaty składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku.
 2. 2018 roku – w przypadku wniosków o dopłaty składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2020 roku

Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnienia do tych dopłat.

Dokumenty, które należy przedłożyć w celu ubiegania się o dopłatę czynszową:

 1. wniosek o przyznanie dopłat (do pobrania) – w przypadku gdy najemcą są małżonkowie wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków,
 2. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (do pobrania);
 3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych (czytaj więcej poniżej *) lub uzyskanych (czytaj więcej poniżej **) przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania (do pobrania),
 4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 (do pobrania),
 5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie (do pobrania),
 6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 (do pobrania),
 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 4 (do pobrania),
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy – w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 (do pobrania),
 9. kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, w przypadku gdy umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,
 10. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego za 2018 rok dotyczące najemcy lub innych członków gospodarstwa domowego o wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c art30e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2019, poz. 1387) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 11. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego za 2018 rok, dotyczące najemcy lub członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4. wysokości opłaconego podatku,
 12. oświadczenie najemcy o wysokości dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.  2019 poz. 1387 ) za 2018 rok.
 13. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego tj. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018 roku,
 14. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 15. odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

Utrata dochodów *

* W przypadku gdy w 2018 roku lub  od 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o dopłaty do czynszu najemca bądź osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy utraciła dochód uzyskiwany w analizowanym roku kalendarzowym, przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu tego gospodarstwa nie uwzględnia się dochodu utraconego przez tę osobę.

W rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeżeli nastąpiła utrata przez członka rodziny dochodu należy do wniosku dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy o osiąganym dochodzie, umowy zlecenie, pit- 11 itp.).

Uzyskanie dochodów **

** W przypadku gdy w 2018 roku najemca bądź osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy uzyskała dochód, uzyskany przez tę osobę w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany i  uwzględnia przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, o ile dochód ten jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty do czynszu. W przypadku gdy najemca bądź osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy uzyskała dochód w 2018 roku,  średni miesięczny dochód tej osoby,  powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, o ile dochód ten jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty.

W rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeżeli nastąpiło uzyskanie przez członka rodziny dochodu należy dołączyć do wniosku dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego w analizowanym roku przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których ich dochód był osiągany (dokument: np. zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, pit-11, decyzje o świadczeniach emerytalno-rentowych). W przypadku uzyskania dochodu po 2018 roku – dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (dokument: np. zaświadczenie od pracodawcy).