Dokumenty Dopłaty Czynszowe

 1. Wniosek o dopłatę czynszową pdf
  Dokumenty załączane do wniosku o dopłatę
   1. kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, w przypadku gdy umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,
   2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego za 2019 rok dotyczące najemcy lub innych członków gospodarstwa domowego o wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c art30e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2019, poz. 1387) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
   3. zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości składek zdrowotnych opłaconych w 2019 roku,
   4. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego za 2019 rok, dotyczące najemcy lub członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
    1. formie opłacanego podatku,
    2. wysokości przychodu,
    3. stawce podatku,
    4. wysokości opłaconego podatku,
   5. oświadczenie najemcy o wysokości dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.  2019 poz. 1387 ) za 2018 rok. (patrz art.3 pkt 1
    lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych)
   6. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego tj. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018 roku,
   7. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
   8. odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 2. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie pdf
 3. Oświadczenie o dochodach pdf
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunku z art. 4 ust. 1 pkt 3 pdf
 5. Zobowiązanie wynikające z art. 4 ust. 3 pdfPoniżej udostępniamy Państwu wzory pism składanych do ZUS i US:
  1. Pismo do ZUS pdf
  2. Pismo do US pdf