Świadczenia Alimentacyjne

Realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Dział Świadczeń Alimentacyjnych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017, poz. 489 ze zm.) .


Wzrośnie kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada podniesienie, od 1 października 2019 r., kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł (7 listopada projekt zostałCzytaj dalej

Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy spełniać JEDNOCZEŚNIE następujące warunki: posiadać zasądzone alimenty od rodzicaCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Akty prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018, poz. 554, ze zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowaniaCzytaj dalej