Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wzrośnie i wynosić będzie 1209 zł (do 30.09.2023r. wynosi 900 zł).

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy spełniać JEDNOCZEŚNIE następujące warunki:

  1. posiadać zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyrok sądu, protokół ugody – zaopatrzone w klauzulę wykonalności) wydanego  lub zatwierdzonego przez sąd,
  2. mieć wszczęte postępowanie egzekucyjne u komornika sądowego lub postępowanie upadłościowe u syndyka masy upadłościowej (bezskuteczność egzekucji potwierdzona przez komornika lub syndyka),
  3. spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 900 zł. Kwota ta podlega co 3 lata waloryzacji od dnia 1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

W jednym z niżej wymienionych miejsc można pobrać formularze wniosków o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz złożyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów:

1. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, przy ul. Batorego 38/40, (parter boxy), tel. 56-611-79-50;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna (tj. egzekucja w efekcie, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych):

do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,

jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,

– jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

-została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy  zastępczej,

-zawarła związek małżeński.

Wnioski

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku kalendarzowego (rozpoczynającego okres świadczeniowy), a w przypadku wniosków składanych drogą elektronicznąod dnia 1 lipca danego roku:

– gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia  31 października,

– gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada,

 – gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia,

 – gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

 – gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy  od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w sposób powyżej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.