Wzrośnie kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada podniesienie, od 1 października 2019 r., kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł (7 listopada projekt został skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu – projekt nr 2987).

Projekt dodatkowo przewiduje m. in.:

  • wysyłanie na roboty publiczne w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych,
  • zwiększenie sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego. nie udzielił komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie przekazał zajętego wynagrodzenia bezpośrednio komornikowi, dokonał potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy.
  • grzywny dla pracodawców zatrudniających „na czarno” pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi. Kara grzywny będzie dotyczyła tylko nieuczciwych pracodawców, zatrudniających dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacających wynagrodzenia tymże dłużnikom „pod stołem”. Rozwiązanie to wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.
  • usprawnienie uzyskiwania przez komorników sądowych informacji o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych w oparciu o dane ZUS. Proponuje się, aby komornicy sądowi uzyskiwali te informacje z ZUS nieodpłatnie, w drodze elektronicznej, wraz z ich comiesięczną aktualizacją w przypadku zmian. Elektroniczna wymiana informacji, wraz z ich stałą aktualizacją, pozwoli na natychmiastowe podjęcie przez komornika działań wobec dłużnika alimentacyjnego, w przypadku każdorazowego podjęcia przez niego legalnej pracy zarobkowej.
  • umożliwienie organom egzekucyjnym prowadzenia egzekucji z  otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych –  do 50 % tych diet.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ministrow-przyjela-tzw-pakiet-alimentacyjny