Zakup ciepła – rekompensata lub dodatek – informacja ze strony internetowej Urzędu Miasta

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. niektóre podmioty, jak żłobki, instytucje kultury, jednostki oświaty, będą mogły ubiegać się o zakupu ciepła systemowego za tzw. cenę średnią z rekompensatą lub o dodatki na ten cel.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967), która wprowadza możliwość:
1. zakupu ciepła systemowego (z sieci) za tzw. cenę średnią z rekompensatą, przez m.in. podmioty wskazane w art. 4 ust. 2-4 (np. TTBS, zoz-y, żłobki, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej, jednostki oświaty, itd.)

W tym celu odbiorca ciepła systemowego musi złożyć sprzedawcy ciepła  oświadczenie (o którym mowa art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1  w/w ustawy) o spełnieniu warunków pozwalających na stosowanie wobec tych podmiotów ceny średniej
z rekompensatą. Wzór oświadczenia określono w Załączniku nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1975);

2. ubiegania się o dodatki dla podmiotów wrażliwych (np. zoz-y, żłobki, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej, jednostki oświaty, itd.), dla budynków:

  • niepodłączonych do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  • opalanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego, peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, gazem skroplonym LPG oraz olejem opałowym,
  • których główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone – w terminie do 11 sierpnia 2022 r. – do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wysokość dodatku wynosi 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon, wyliczonego dynamicznie, czyli na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat, z trzech ostatnich lat, potwierdzonych dokumentem sprzedaży (fakturami). Wzór wyliczenia wysokości dodatku określono w art. 26 ust. 5 w/w ustawy.

Wnioski należy składać do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220 (istnieje także możliwość zgłoszenia wniosku w wersji elektronicznej) –  do 30 listopada 2022 r.

Wypłata środków następuje w terminie miesiąca od daty zgłoszenia. Wzór wniosku został określony w Załączniku do Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dziennik Urzędowy z 2022 r., poz. 1976).

Do pobrania:

Strona źródłowa: https://www.torun.pl/pl/zakup-ciepla-rekompensata-lub-dodatek