Świadczenia dla obywateli Ukrainy – wszystkie informacje w 1 miejscu

Szanowni Państwo,

informujemy, że wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy będą realizowane 11-12 października.

Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek rodzinny na okres od 01.11.2022r.? ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ з 01.11.2022?

 

Obowiązek zgłoszenia wyjazdu obywatela Ukrainy z Polski dotyczy osób, które pobierają u nas świadczenia lub złożyły wnioski a nie otrzymały jeszcze wypłat.

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnień do świadczeń.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy:
jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Do określenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.