Przedłuż świadczenie 500+ na kolejny rok

31 maja 2021r. kończy się aktualnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który przyznawane jest świadczenie wychowawcze.

Ważne: od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Pamiętaj: złóż wniosek od 1 lutego 2021r.

Poniżej w odnośnikach szczegółowe informacje o tym kiedy i jak można przedłużyć pobieranie świadczeń na kolejne 12 miesięcy.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się:

 • rodzic dziecka
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie,
 • dyrektor domu pomocy społecznej.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy (2021/2022) można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem:

 • bankowości elektronicznej,
 • platformy empatia.gov.pl
 • PUE ZUS.

To najdogodniejszy i najbezpieczniejszy sposób aby załatwić sprawę.

Od 1 kwietnia 2021r. będzie możliwe złożenie wniosku w formie tradycyjnej (papierowej).

> Urny podawcze

Od 1 kwietnia wnioski, a także pozostałą korespondencję w sprawie świadczeń wychowawczych, będzie można bezpiecznie dostarczyć  do specjalnych urn podawczych, znajdujących się w niżej podanych lokalizacjach:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie:

 • ul. Batorego 38/40, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 16:00,
 • ul. Rydygiera 12A, poniedziałek, środa, czwartek godz. 7:30 do 17:00,

wtorek 7:30 -18:00

piątek  7:30 -15:30

 Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia:

 • Wały gen. Sikorskiego 8, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00
 • Grudziądzka 126 b, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 17:00,
 • PIUM CH Copernicus, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00
 • PIUM CH Plaza, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00

 

Wnioski i dokumenty wkładamy do urny w zaklejonej kopercie.

> Poczta

Wnioski o świadczenia oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

Rydygiera 12A

87-100 Toruń

> Bezpośrednio w punkcie przyjmowania wniosków

Od 1 kwietnia 2021r. do dyspozycji mieszkańców Torunia będą stanowiska przyjmowania wniosków:

 • w budynku Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Rydygiera 12A oraz
 • w budynku Centrum Kulturalno- Kongresowe Jordanki sp. z o.o. przy ul. Aleja Solidarności 1-3 (wejście od strony recepcji)

Uwaga: Skorzystanie z bezpośredniej obsługi klienta jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu. Rezerwacji terminu można dokonać:

 

Godziny otwarcia punktów przyjmowania wniosków:

TCŚR ul. Rydygiera 12A CKK Jordanki Aleja Solidarności 1-3
Poniedziałek 7:30- 17:00 7:30- 17:00
Wtorek 7:30 -18:00 7:30 -18:00
Środa 7:30- 17:00 7:30- 17:00
Czwartek 7:30- 17:00 7:30- 17:00
Piątek 7:30- 15:30 7:30- 15:30

Pobierz druki

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Oświadczenie dot. członka rodziny zagranicą

Formularze wniosków można pobrać także z Punktach Przyjmowania wniosków:

TCŚR ul. Rydygiera 12A CKK Jordanki Aleja Solidarności 1-3
Poniedziałek 7:30- 17:00 7:30- 17:00
Wtorek 7:30 -18:00 7:30 -18:00
Środa 7:30- 17:00 7:30- 17:00
Czwartek 7:30- 17:00 7:30- 17:00
Piątek 7:30- 15:30 7:30- 15:30

 

a także w siedzibie TCŚR przy ul. Batorego 38/40 (od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 -16:00). WAŻNE: aby pobrać formularz wniosku lub wrzucić korespondencję do urny nie jest wymagana rezerwacja terminu.

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Składasz wniosek
w miesiącu:
Twój wniosek będzie rozpatrzony najpóźniej do: Otrzymasz wypłatę najpóźniej do:

Luty 2021

tylko elektronicznie

do 30 czerwca 2021 r. Wypłata za czerwiec 2021  do 30 czerwca 2021

Marzec 2021

tylko elektronicznie

Kwiecień  2021

elektronicznie i papierowo

Maj 2021

elektronicznie i papierowo

do 31 lipca 2021 r. Spłata za czerwiec i lipiec 2021 do 31 lipca 2021

Czerwiec 2021

elektronicznie i papierowo

do 31 sierpnia 2021 r. Spłata za czerwiec -sierpień 2021
do 31 sierpnia 2021

Ile wynosi świadczenie wychowawcze?

Regułą jest, że świadczenie wychowawcze wypłacane jest w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko, na które przyznano prawo do świadczenia wychowawczego.

W 3 sytuacjach będzie to inna kwota:

 • urodzenie się dziecka,
 • ukończenie przez dziecko 18 roku życia,
 • sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców lub opiekunów dziecka.

W takich przypadkach wysokość świadczenia wychowawczego wypłacanego na dziecko w danym miesiącu (niepełny miesiąc) ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia (500,00 zł) przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni, za które to świadczenie przysługuje, przy czym uzyskaną kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Torunia wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Można go złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS lub w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w urzędzie. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Rodzina 500+”.

Przyznane świadczenie wychowawcze zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez wnioskodawcę lub na kartę przedpłacaną, wydawaną przez tut. Centrum. Jeżeli chcesz otrzymywać świadczenia wychowawcze na kartę przedpłaconą zgłoś to do tut. Centrum:

 • przy składaniu wniosku elektronicznego dołącz do wniosku w formie pliku skan lub fotografię prośby o wydanie karty przedpłaconej,
 • przy składaniu wniosku w formie papierowej – zgłoś prośbę o wydanie karty urzędnikowi.

Na jaki okres jest przyznawane świadczenie wychowawcze ?

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziły istotne zmiany w zakresie okresu, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Trwający obecnie – od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze – w oparciu o wnioski składane od 1 lipca 2019 r – zostało przyznane do 31 maja 2021 r.

Zaś od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Natomiast rodzice/ opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek.

W przypadku złożenia wniosku w trakcie trwania okresu świadczeniowego, świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Odstępstwo od powyższej zasady przyznania prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku może dotyczyć np. sytuacji związanej z ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku urodzenia dziecka.

W takim przypadku, jeżeli rodzic nowonarodzonego dziecka złoży w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty zgodnie z harmonogramem wypłat opublikowanym na stronie internetowej Centrum.

Koordynacja świadczeń - gdy członek rodziny przebywa za granicą

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych/ wychowawczych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przekazuje wniosek wraz z dokumentami do Wydziału Koordynacji Świadczeń Delegatury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

W celu usprawnienia procedury przekazywania wniosków niezbędne jest jego prawidłowe wypełnienie oraz załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację zawodową zarówno osoby przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i osoby przebywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne: Do wniosku należy dołączyć oświadczenie dotyczące świadczeń niezależny od dochodu .

oraz w przypadku osób niezatrudnionych u zagranicznych pracodawców zaświadczenie A1 z ZUS-u.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 może wystąpić:

– pracodawca,

– osoba wykonująca pracę na własny rachunek,

– pracownik.

Zaświadczenie potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki powinny być opłacane w Polsce.

Najczęściej zadawane pytania dot. kontynuacji pobierania świadczeń wychowawczych (500+)

Czy świadczenia na kolejny rok zostaną przedłużone automatycznie?

ⓘ Nie. Aby pobierać świadczenia wychowawcze przez kolejne 12 miesięcy (od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.) należy złożyć wniosek, w którym należy wskazać wszystkie dzieci na które mają być pobierane świadczenia. Wniosek (elektroniczny) można złożyć od lutego 2021r., natomiast w formie tradycyjnej (papierowej) od kwietnia 2021 r. WAŻNE: składając wniosek o przyznanie świadczeń wychowawczych na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. należy wybrać okres 2021/2022).

? Do kiedy mam przyznane świadczenia i kiedy należy złożyć wniosek na kolejny rok?

ⓘ Co do zasady świadczenia przyznane zostały do 31 maja 2021 r. (za wyjątkiem świadczeń na dzieci, które ukończyły 18 lat przed tą datą). Wnioski można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 r. a od  1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej. Aby otrzymać świadczenia od początku nowego okresu świadczeniowego należy złożyć wniosek do końca czerwca 2021 r.

Do kiedy należy złożyć wniosek aby nie nastąpiła przerwa w wypłatach świadczenia wychowawczego?

ⓘ Aby otrzymać świadczenia przysługujące za czerwiec 2021 r. do końca czerwca br. należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2021 r.

? W lutym urodzi nam się dziecko. Czy złożony wniosek obejmie okres od urodzenia się dziecka do maja 2022?

ⓘ Nie. W przypadku dzieci urodzonych /przysposobionych w okresie od lutego do maja 2021 r. należy złożyć dwa wnioski: jeden na okres świadczeniowy 2019/2021 (obejmujący okres od urodzenia się/przysposobienia dziecka do 31 maja 2021 r.) oraz wniosek na okres świadczeniowy 2021/2022 (obejmujący okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.).

? Mam troje dzieci. Czy powinienem złożyć jeden wniosek obejmujący wszystkie dzieci czy 3 wnioski osobno na każde dziecko?

ⓘ Świadczenie wychowawcze w okresie świadczeniowym 2021/2022 przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia. Zatem można wypełnić jeden wniosek wskazując wszystkie dzieci w rodzinie spełniające ten warunek.

? Drugi z rodziców pracuje za granicą w kraju Unii Europejskiej. Czy w moim przypadku procedura przyznawania świadczeń wygląda inaczej?

ⓘ Tak. Jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny (także rodzic dziecka, który nie uczestniczy w jego wychowywaniu) przebywają w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celach innych niż lecznicze, turystyczne lub podjęcia przez dziecko nauki w szkole, przyznanie świadczeń następuje po ustaleniu czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji wniosek wraz z całą dokumentacją jest przekazywany do wojewody. W porozumieniu z wojewodą został opracowany załącznik, którego dokładne wypełnienie pozwala na sprawniejsze przeprowadzenie tej procedury. Prosimy by taki wypełniony formularz został dołączony do Państwa wniosku. Oświadczenie dot. koordynacji zgodnie z wytycznymi wojewody musi być składane każdorazowo do nowego wniosku.

? Mam dwoje dzieci. Rodzic jednego z nich pracuje za granicą. Rodzic drugiego dziecka mieszka z nami i wspólnie wychowujemy dzieci. Czy mam złożyć jeden wniosek na dwoje dzieci czy ubiegać się o świadczenia osobno na każde z nich?

ⓘ W takim przypadku zalecane jest by złożyć dwa wnioski: w jednym zaznaczyć, że członek rodziny przebywa w państwie UE lub EOG oraz uzupełnić pole wniosku: Dane członków twojej rodziny przebywających za granicą, a także dokładnie wypełnić załącznik. Ten wniosek zostanie przekazany zgodnie z właściwością do wojewody.

Na wniosku dotyczącym drugiego dziecka zaznaczyć, że członek rodziny nie przebywa w kraju UE lub EOG.  Ten wniosek będzie rozpatrywany przez organ właściwy, czyli w przypadku mieszkańców Torunia: TCŚR.

Rozdzielenie wniosków w takiej sytuacji pozwoli na sprawniejsze załatwienie sprawy.