Jak uzyskać Toruńską Kartę Dużej Rodziny

Dla kogo ten projekt:

 

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na swoim utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.

Prawo do posiadania Toruńskiej Karty Dużej Rodziny nie przysługuje:

 1. rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że posiada pełną władzę rodzicielską nad co najmniej trójką dzieci;
 2. rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i jego małżonkowi, w stosunku do dzieci, co do których sąd orzekł o ich odebraniu z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej;
 3. osobie, która przestała być mieszkańcem Torunia.

Toruńska Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na okres:

 1. rodzicowi lub małżonkowi rodzica – do ukończenia przez najstarsze dziecko w rodzinie 18 roku życia,
 2. dziecku – do ukończenia przez najstarsze dziecko w rodzinie 18 roku życia.

Kto może złożyć wniosek:

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wydanie Toruńskiej Karty Dużej Rodziny jest członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Miejsce złożenia dokumentów

1.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, przy ul. Batorego 38/40, (parter boxy), tel. (56) 611 79 83

2. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, tel. (56) 611-87-77;


Informacje dodatkowe:

 1. Toruńska Karta Dużej Rodziny stanowi własność Gminy Miasta Toruń i wydawana jest bezpłatnie.
 2. Odbiór Toruńskiej Karty Dużej Rodziny odbywa się w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie przez wnioskodawcę lub inną osobę na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości.
 3. Toruńska Karta Dużej Rodziny ma charakter osobisty, nie może być użyczana bądź odstępowana przez posiadacza innym osobom.
 4. Zmiana danych osobowych zawartych na Toruńskiej Karcie Dużej Rodziny wymaga wydania nowej Karty.
 5. W przypadku utraty lub uszkodzenia Toruńskiej Karty Dużej Rodziny wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty.
 6. W przypadku rezygnacji bądź utraty uprawnień do posiadania Toruńskiej Karty Dużej Rodziny, osoba korzystająca z uprawnień zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu karty do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.