DODATEK ELEKTRYCZNY – nowe świadczenie od 1 grudnia 2022 r.

Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB (centralnej ewidencji emisyjności budynków) do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu- w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB. Czyli dodatek przysługuje takie źródła ogrzewania jak:

  • pompa ciepła,
  • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny.

Komu nie przysługuje dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym:

  • zamieszkującym pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy;
  • objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dodatek węglowy;
  • objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (t.j. peletem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym, biomasą, gazem LPG – nie sieciowy);
  • na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw ( Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Brak odrębnego adresu dla gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem:

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, do gospodarstw domowego którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wójt, burmistrz albo prezydent przyznaje dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kiedy i gdzie składać wniosek ?

Wnioski można składać od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023r.

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do TCŚR),

> tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń,

> za pośrednictwem poczty polskiej.

W sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, na dany adres zostanie przyznany tylko jeden dodatek. W takim przypadku, kiedy wpłynie kilka wniosków z jednego adresu, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który pierwszy złoży wniosek.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy, który pomoże zweryfikować faktyczny skład tego gospodarstwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 56 611 7970 lub 56 611 7974 lub mailowy: sekretariat@tcsr.torun.pl.

Druk wniosku: pobierze plik pdf lub wersję edytowalną.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?

Dodatek przyznawany jest jednorazowo w kwocie:

  • 1 000 zł,
  • 1 500 zł –  w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. (na podstawie przedłożonych faktur wyniosło więcej niż 5 MWh (5000 KWh).

Kiedy nastąpi wypłata?

Wypłata dodatku elektrycznego nastąpi w terminie do 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (DZ.U. 2022 poz. 2127 ze zm.).