Świadczenia Rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie zajmuje się realizacją zadań związanych z wypłat następujących świadczeń:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego;

  • zasiłku pielęgnacyjnego;

  • świadczenia pielęgnacyjnego;

  • specjalnego zasiłku opiekuńczego;

  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

  • świadczenia rodzicielskiego;

  • zasiłku dla opiekuna;

  • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (ustawa „Za życiem”).Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku dla opiekuna

druk wniosku o zasiłek dla opiekuna – pdf doc; w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc; oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc; oświadczenie o niekorzystaniu przez więcejCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017 2. oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc;

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017 2. oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc;

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Dokumenty do pobrania dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczenia rodzicielskiego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku rodzinnego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Akty prawne dotyczące świadczenia z ustawy „Za życiem”

ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r.Czytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Z 2016, 1518 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniachCzytaj dalej