Świadczenia Rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie zajmuje się realizacją zadań związanych z wypłat następujących świadczeń:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego;

  • zasiłku pielęgnacyjnego;

  • świadczenia pielęgnacyjnego;

  • specjalnego zasiłku opiekuńczego;

  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

  • świadczenia rodzicielskiego;

  • zasiłku dla opiekuna;

  • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (ustawa „Za życiem”).Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku dla opiekuna

druk wniosku o zasiłek dla opiekuna – pdf doc; w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc; oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc; oświadczenie o niekorzystaniu przezCzytaj dalej

0 komentarzy

Dokumenty do pobrania dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego

druk wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy – pdf doc; w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc; oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc; oświadczenie o niekorzystaniu przezCzytaj dalej

0 komentarzy

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

druk wniosku o świadczenie pielęgnacyjne – pdf doc;  w razie konieczności proszę pobrać odpowiedni wzór oświadczenia:  oświadczenie o formie płatności – pdf doc;  oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc;  oświadczenie o niekorzystaniuCzytaj dalej

0 komentarzy

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego

druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – pdf doc; w razie konieczności proszę pobrać wzór o oświadczenie o formie płatności – pdf doc.

0 komentarzy

Dokumenty do pobrania dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – pdf doc; w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia/zaświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc, zaświadczenie lekarskie – pdf doc.

0 komentarzy

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczenia rodzicielskiego

druk wniosku o świadczenie rodzicielskie – pdf doc; w razie konieczności pobrać wzór oświadczenia o formie płatności – pdf doc.

0 komentarzy

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku rodzinnego

Druk wniosku o zasiłek rodzinny – pdf doc; W razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc, oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowyCzytaj dalej

0 komentarzy

Akty prawne dotyczące świadczenia z ustawy „Za życiem”

ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – KodeksCzytaj dalej

0 komentarzy

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Z 2016, 1518 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2284); Rozporządzenie Rady MinistrówCzytaj dalej

0 komentarzy