Nowe świadczenie dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Od 01.01.2023 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przyjmuje wnioski na nowe świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.

Kto może się ubiegać o świadczenie?

Zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń pełnoletnie osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji,
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji

i jednocześnie posiadające prawo do świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1006 i poz. 1692) lub prawo do zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.),

Kiedy przysługuje świadczenie?

Świadczenie w ramach programu przysługuje:

 • na wnioski złożone w o kresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. – od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., nie dłużej jednak niż do końca okresu obowiązywania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnemu, chyba że wcześniej utraci moc obowiązywania decyzja o przyznaniu świadczenia uzupełniającego lub o przyznaniu zasiłku stałego – w takim przypadku świadczenie pieniężne przyznaje się do wcześniejszej daty;
 • na wnioski złożone w o kresie od 1 marca do 30 listopada 2023 r. – od miesiąca złożenia wniosku do 31 grudnia 2023 r., nie dłużej jednak niż do końca okresu obowiązywania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnemu, chyba że wcześniej utraci moc obowiązywania decyzja o przyznaniu świadczenia uzupełniającego lub o przyznaniu zasiłku stałego. W takim przypadku świadczenie pieniężne przyznaje się do wcześniejszej daty.

Druki do pobrania

Druk wniosku

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Forma i miejsce składania wniosków

Wnioski będzie można składać:

 1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami należy przesłać jako załącznik do pisma ogólnego do podmiotu publicznego),
 2. w formie papierowej –  w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy  ul. Batorego 38/40.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnemu w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, lub kopię decyzji o przyznaniu zasiłku stałego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu, opatrzonego prezentatą tego urzędu lub wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem w dokumencie UPO, albo
 • inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie Gminy Miasta Toruń,

oraz odpowiednio:

 • kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu osoby uprawnionej do świadczenia
 • kopię dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających cudzoziemca do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Terminy składania wniosków

Wnioski można składać w okresie od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od 01.01.2023 r.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.03.2023 r. do 30.11.2023 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Ustalenie prawa do świadczenia i pierwsza wypłata świadczenia następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Świadczenie wypłacane jest w okresach miesięcznych.

Kwota świadczenia

Świadczenie przysługuje w kwocie 150zł miesięcznie.

Informacja o przyznaniu świadczenia

Świadczenie będzie przyznawane decyzją administracyjną.

Podstawa prawna

Uchwała nr 993/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.7236)