Ważne zmiany w prawie dotyczącym świadczeń, w tym: 500+.

7.07.2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, ustawa została przyjęta także przez Senat. Jej wejście w życie oznaczało będzie korzystne dla polskich rodzin zmiany, dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opieki żłobkowej oraz Karty Dużej Rodziny.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

Zmiany w zakresie świadczeń dotyczą m.in.:

  • terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • osób samotnie wychowujących dziecko (panna, kawaler, rozwiedziona/y, w separacji, wdowa/wdowiec – którzy nie wychowują dziecka wspólnie z drugim rodzicem) – osoby te ubiegając się o świadczenie wychowawcze (500+) lub jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka będą musiały udokumentować, że na dziecko, na które ubiegają się o świadczenie, ustalone alimenty
    (na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd), chyba że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  • przepisów dot. dochodu uzyskanego i utraconego – przepisy zmodyfikowano w taki sposób, aby zniwelować zjawisko „dostosowywania” wynagrodzenia do kryterium dochodowego w świadczeniach.

Większość znowelizowanych przepisów dot. świadczeń wchodzi w życie od 1 sierpnia 2017 r.

 

Najważniejsze ZMIANY dot. świadczeń wprowadzane nowelizacją – porównanie z dotychczasowymi zasadami.

Obowiązuje
do 31 lipca 2017 r.
Będzie obowiązywało
od 1 sierpnia 2017 r.
Terminy składania i rozpatrywania KOMPLETNYCH wniosków o świadczenia rodzinne
i specjalny zasiłek opiekuńczy
– wnioski na nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych przyjmowane były od 1 września – wnioski na nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych przyjmowane będą od 1 sierpnia
– wniosek złożony od 1 do 30 września: rozpatrzenie i wypłata do 30 listopada – wniosek złożony od 1 do 31 sierpnia: rozpatrzenie i wypłata do 30 listopada
– wniosek złożony od 1 do 31 października: rozpatrzenie i wypłata do 31 grudnia – wniosek złożony
od 1 września do 31 października:
rozpatrzenie i wypłata (z wyrównaniem za listopad) do 31 grudnia
– wniosek złożony od 1 do 30 listopada: rozpatrzenie i wypłata do 31 grudnia – wniosek złożony od 1 do 30 listopada rozpatrzenie i wypłata (z wyrównaniem za listopad) do ostatniego dnia lutego następnego roku
– wnioski na nowy okres świadczeniowy w świadczeniach alimentacyjnych przyjmowane były od 1 sierpnia – wnioski na nowy okres świadczeniowy w świadczeniach alimentacyjnych i wychowawczych przyjmowane będą od 1 sierpnia
– wniosek złożony od 1 do 31 sierpnia: rozpatrzenie i wypłata do 31 października – wniosek złożony od 1 do 31 sierpnia: rozpatrzenie i wypłata do 31 października
– wniosek złożony od 1 września do 31 października: rozpatrzenie i wypłata do 30 listopada – wniosek złożony od 1 do 30 września: rozpatrzenie i wypłata do 30 listopada
– wniosek złożony od 1 do 31 października: rozpatrzenie i wypłata do 31 grudnia
– wniosek złożony od 1 do 30 listopada: rozpatrzenie i wypłata do 31 stycznia następnego roku
– wniosek złożony od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku: rozpatrzenie i wypłata do końca lutego następnego roku

Prawo do świadczeń dla dzieci osób samotnie wychowujących

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – tzw. „becikowe”:

brak wymogu ustalonych alimentów na dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje w sytuacji, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, na rzecz dziecka od drugiego rodzica dziecka.
Świadczenia wychowawcze 500+:

brak wymogu ustalonych alimentów na dziecko.

Aby osoba samotnie wychowująca dziecko otrzymała świadczenie należy do wniosku dołączyć tytuł wykonawczy, pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, ustalający alimenty na dziecko, którego dotyczy wniosek.
Dochód utracony
Świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego (katalog dochodów utraconych określała ustawa).

Świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego (katalog dochodów utraconych określa ustawa), jednakże przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się jeżeli członek rodziny utracił i uzyskał dochód w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu z tytułu:

– zatrudnienia i innej pracy zarobkowej,

– wyrejestrowania/rozpoczęcia  działalności gospodarczej,

u tego samego pracodawcy/zleceniodawcy/ zamawiającego dzieło, lub ponownie rozpoczął działalność gospodarczą.

Zmiany dotyczące dochodów uzyskiwanych w formie ryczałtu/karty podatkowej
Świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

oświadczenie o wysokości dochodu rozliczanego na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiąganym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia, a więc osoba sama deklaruje dochód z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, należny zryczałtowany podatek dochodowy.

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (oświadczenie zostało zastąpione zaświadczeniem – dokument wskazany w projekcie rozporządzenia).

Dodano przepis: „W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku, w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny.”

Nowy dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

stypendia lub zasiłki przyznawane osobom bezrobotnym finansowane ze środków Unii Europejskiej nie są dochodem w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Uzupełnienie katalogu dochodów o finansowane ze środków Unii Europejskiej stypendia lub zasiłki przyznawane osobom bezrobotnym.

Najważniejsze ZMIANY w Karcie Dużej Rodziny wprowadzone nowelizacją – porównanie z dotychczasowymi zasadami.

 

 

Obowiązuje
do 31 grudnia 2017 r.
Będzie obowiązywało od 1 stycznia 2018 r.
Podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek jest posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Z karty będzie można skorzystać także za pomocą  urządzeń mobilnych posiadających specjalną aplikację.
Wydanie Karty będzie bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową
i elektroniczną formę KDR. Osoby posiadające już Kartę, będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji do 2020 r.
Obowiązuje
do 31 grudnia 2018 r.
Będzie obowiązywało od 1 stycznia 2019 r.
Rodzice mają prawo do Karty, jeżeli mają co najmniej troje dzieci uczących się lub studiujących. Od 2019 r. Kartę będzie mógł otrzymać każdy rodzic, który ma troje dzieci i więcej dzieci, niezależnie od tego, w jakim są one wieku.