Zasiłki rodzinne

  KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ZASIŁEK RODZINNY?

rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka osoba ucząca się w szkole lub

szkole wyższej, nie dłużej niż

do ukończenia 24 roku życia

 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

1. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. w przypadku, gdy łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących rodzinie w bieżącym okresie zasiłkowym jest wyższa od kwoty, o którą został przekroczony miesięczny dochód rodziny. Jeżeli wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ustalona zgodnie z w/w zasadą jest niższa niż 20,00 zł świadczenia nie przysługują;
3. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
4. osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków:

Wymagane dokumenty

Miejsce złożenia dokumentów

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna