Zasiłek dla opiekuna

 KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ZASIŁEK DLA OPIEKUNA?

osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego* i złożyły wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do 15 września 2014 r.

* na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557)

Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach
rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., tj.:

  1. osoba sprawująca opiekę rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na sprawowaną opiekę nad osobą niepełnosprawną;
  2. osoba niepełnosprawna legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  3. osoba sprawująca opiekę nie jest uprawniona między innymi do świadczeń emerytalno-

Wnioski o zasiłek dla opiekuna można było składać w okresie od 14 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.

Po upływie przytoczonego terminu możliwość ponownego złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna mają osoby, którym świadczenie wygasło po upływie okresu jego pobierania i osoba
wymagająca opieki ma wydane nowe orzeczenie.

 

Lp. W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:
1. złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności lub innym organie orzekającym niepełnosprawność, np. ZUS;
2. złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku dla opiekuna:

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna

Informacje dodatkowe