Świadczenie pielęgnacyjne

 KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE?

matka lub ojciec dziecka

opiekun faktyczny dziecka

rodzina zastępcza, spokrewniona w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(dziadkowie, rodzeństwo)

inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny *

*z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać mogą się w/w osoby, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

  1. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu to, aby otrzymać świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:

  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
  2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu osoby bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego:

Wymagane dokumenty::

Miejsce złożenia dokumentów

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna

Informacje dodatkowe