Świadczenia rodzicielskie

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

matka lub ojciec dziecka

 

opiekun faktyczny dziecka

 

rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej osobie, która przysposobiła dziecko

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1. matce;
2.

ojcu, w przypadku:

  • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
  • śmierci matki dziecka,
  • porzucenia dziecka przez matkę;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
4. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
5. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
6. jednemu z rodziców w przypadku, gdy kobieta urodziła dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać w/w osobom, pod warunkiem, że nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (wyjątek stanowią osoby pobierające zasiłek macierzyński z Urzędu Pracy).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1. w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka 52 tygodni,
2. w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci 65 tygodni,
3. w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci 67 tygodni,
4. w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci 69 tygodni,
5. w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci 71 tygodni.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego:

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna

Informacje dodatkowe