Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA?

matka lub ojciec dziecka

opiekun prawny dziecka opiekun faktyczny dziecka

Aby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy spełnić niżej wskazane warunki:

  • dziecko musi urodzić się żywe;
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł;
  • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
  • kobieta musiała być pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna

Informacje dodatkowe