Struktura organizacyjna TCŚR

Statut TCŚR

Uchwała NR 498 16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 Zmiana statutu pdf

statut zmiana

Uchwała NR 387/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 Statut pdf

statut

Regulamin Organizacyjny TCŚR

Zarządzenie nr 417 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie pdf

Schemat struktury organizacyjnej TCŚR
Dział Świadczeń Wychowawczych

Do zadań Działu Świadczeń Wychowawczych w szczególności należy:

 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych;
 2. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych;
 3. sporządzanie zaświadczeń w zakresie świadczeń wychowawczych;
 4. gromadzenie i przetwarzanie – w zakresie określonym w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – danych dotyczących osób uprawnionych do składania wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych, a także członków ich rodzin;
 5. przygotowywanie i wydawanie odpowiednich formularzy wniosków w zakresie świadczeń wychowawczych;
 6. występowanie do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sytuacjach określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 7. prowadzenie postępowań w sprawie zamiany formy wypłaty świadczeń wychowawczych na formę rzeczową lub opłacanie usług;
 8. współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie koordynacji wypłat świadczeń wychowawczych, w przypadku przemieszczania się osób uprawnionych do świadczeń wychowawczych oraz członków ich rodzin, w granicach UE, EOG lub innych krajów, z którymi wiążą Polskę umowy dwustronne;
 9. prowadzenie rejestru aktów prawnych regulujących zasady przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych;
 10. wspomaganie Działu Finansowo-Windykacyjnego w zakresie weryfikacji sporządzania list wypłat świadczeń wychowawczych;
 11. przygotowywanie danych do sprawozdawczości z realizowanych zadań.
Dział Świadczeń Rodzinnych

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i przysługujących do niego dodatków z tytułu:
 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 4. samotnego wychowywania dziecka,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania świadczeń opiekuńczych;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem„;
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach wyszczególnionych w pkt 1-5;
 • sporządzanie zaświadczeń w zakresie świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych;
 • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących osób uprawnionych do składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka,o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem„, a także członków ich rodzin;
 • przygotowywanie i wydawanie odpowiednich formularzy wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem„;
 • współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie koordynacji  wypłat świadczeń rodzinnych dla uprawnionych zamieszkałych na terenie  miasta, których współmałżonkowie przebywają w krajach UE, EOG lub innych z  którymi wiążą Polskę umowy dwustronne;
 • prowadzenie rejestru aktów prawnych regulujących zasady przyznawania i wypłacania świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych;
 • wspomaganie Działu Finansowo-Windykacyjnego w zakresie weryfikacji sporządzania list wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem„;
 • przygotowywanie danych do sprawozdawczości z realizowanych zadań.
Dział Świadczeń Alimentacyjnych

Do zadań Działu Świadczeń Alimentacyjnych w szczególności należy:

1) przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2) weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

3) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w prowadzonych postępowaniach;

5) przygotowywanie i udzielanie komornikom, istotnych dla skuteczności egzekucji alimentacyjnej, informacji;

6) współpraca z instytucjami samorządowymi i państwowymi w zakresie pozyskiwania informacji o dłużnikach alimentacyjnych;

7) prowadzenie całokształtu postępowań wobec dłużników alimentacyjnych; przygotowywanie wniosków do komisariatu policji o ściganie za przestępstwo nie alimentacji, kierowanie wniosków do PMT o zatrzymanie i zwrot prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego i odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego, przekazywanie informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biur informacji gospodarczej;

8) przygotowywanie i wydawanie formularzy wniosków w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przygotowywanie formularzy w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

9) prowadzenie rejestru aktów prawnych regulujących zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;

10) przygotowywanie danych do sprawozdawczości z realizowanych zadań;

11) wspomaganie Zespołu Realizacji Świadczeń i Windykacji w zakresie weryfikacji sporządzania list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

12) sporządzanie zaświadczeń na wniosek klienta w zakresie realizowanych zadań.

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Do Działu Dodatków Mieszkaniowych w szczególności należy:

1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków  w sprawach dodatków mieszkaniowych i wydawanie decyzji administracyjnych;

2) kontrola i weryfikacja złożonych wniosków;

3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w  sprawach dodatków mieszkaniowych i odbieranie oświadczeń majątkowych od wnioskodawców;

4) przygotowanie informacji dotyczących potrzeb i rozliczeń finansowych  w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych;

5) prowadzenie całokształtu rozliczeń finansowych i sprawozdawczości związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych;

6) prowadzenie rejestru aktów prawnych regulujących zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

Karta Dużej Rodziny

Do zadań na Stanowisku ds. kart dużej rodziny w szczególności należy :

1) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Toruńskiej Karty Dużej Rodziny;

2) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Toruńskiej Karty Dużej Rodziny;

3) udzielanie informacji na temat zasad przyznawania kart;

4) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji programów;

5) współpraca z koordynatorem programu „Rodzina Razem Toruń dla Pokoleń”;