Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy spełniać JEDNOCZEŚNIE następujące warunki:

  1. posiadać zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyrok sądu, protokół ugody – zaopatrzone w klauzulę wykonalności) wydanego  lub zatwierdzonego przez sąd,
  2. mieć wszczęte postępowanie egzekucyjne u komornika sądowego (bezskuteczność egzekucji potwierdzona przez organ egzekucyjny),
  3. spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 725 zł (netto).

W jednym z niżej wymienionych miejsc można pobrać formularze wniosków o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz złożyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów:

1.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (parter, box nr 3 Dział Świadczeń Alimentacyjnych), tel. (56) 65-77-200

2. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia przy ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza),
tel. (56) 611-87-56, 611-83-13
3. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia przy ul. Poznańskiej 52, tel. (56) 658-86-70 (do 72)
4. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia przy ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa), tel. (56) 622-83-59
5. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, tel. (56) 611-87-77, 611-87-56
6.

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 124/126 (dawny „Spomasz”), tel. (56) 611-85-80

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna (tj. egzekucja w efekcie, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych):

do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,

jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,

– jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

-została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy  zastępczej,

-zawarła związek małżeński.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku kalendarzowego (rozpoczynającego okres świadczeniowy):

– gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia  31 października,

– gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada,

 – gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia,

 – gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

 – gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy  od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.