Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy


 

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy winna spełnić trzy warunki niezbędne do przyznania tego świadczenia:

– posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i w nim zamieszkiwać,

– zachować normy dochodowe określone w ustawie,

– zachować normy powierzchni użytkowej lokalu.

Szczegółowe informacje

  • Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom, podnajemcom, właścicielom lokali mieszkalnych i innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu, a także osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
  • Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 1802 zł. w gospodarstwie jednoosobowym i 1287 zł. w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe.
  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdza zarządca domu /określa wysokość wydatków za mieszkanie za ostatni miesiąc/.
  • Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego składa oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawia rachunki za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych. oraz za wywóz nieczystości stałych i płynnych.
  • Najemcy oraz podnajemcy powinni okazać oryginał umowy najmu, podnajmu lub użyczenia lokalu, a także załączyć kserokopię umowy.
  • Powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego wraz z 30% rezerwą nie może przekraczać:

– 45,50 m² dla 1 osoby,

– 52,00 m² dla 2 osób,

– 58,50 m² dla 3 osób,

– 71,50 m² dla 4 osób,

– 84,50 m² dla 5 osób,

– 91,00 m² dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m².

  • Zadeklarowaną wysokość dochodu poświadcza się dokumentami np. zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy, decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń emerytur, rent, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, alimentów, stypendiów oraz świadczeń uzyskiwanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

       Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w wykazanej deklaracji przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

  • Upoważniony przez organ pracownik może przeprowadzić wywiad środowiskowy, w trakcie którego może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  • Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, dla potwierdzenia korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkania przedkładają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działający przy ul. Fałata 39 w Toruniu.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą musiały być wyjaśnione poprzez dostarczenie innych wymaganych dokumentów.

Dokumenty od wnioskodawcy
Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Podstawa prawna