Dokumenty do pobrania dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. pdf doc

Zobacz

Przykładowo wypełniony wniosek pdf doc

Wykaz niezbędnych dokumentów pdf doc

Oświadczenie o formie płatności pdf doc

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu  na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późń. zm.) pdf doc

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej pdf doc

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów pdf doc

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pdf doc

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pdf doc