Dodatki Energetyczne

Dodatki energetyczne są pomocą skierowaną do osób pobierających dodatki mieszkaniowe i służą częściowemu pokryciu kosztów zakupu energii elektrycznej. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Jak otrzymać dodatek energetyczny

Dodatek Energetyczny– świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy   Należy spełnić jednocześnie następujące warunki: posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej ,(umowa na tą samą osobę, która pobiera dodatek mieszk.) mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (Czytaj dalej

Akty prawne dotyczące dodatku energetycznego

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /t.j. Dz.U. 2018, poz.755/ Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. 2017 poz.180/, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817 ze zm./

Dokumenty do pobrania dotyczące dodatków energetycznych

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. pdf doc