Kategoria: Świadczenia

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku dla opiekuna

druk wniosku o zasiłek dla opiekuna – pdf doc; w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc; oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc; oświadczenie o niekorzystaniu przezCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego

druk wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy – pdf doc; w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc; oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc; oświadczenie o niekorzystaniu przezCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

druk wniosku o świadczenie pielęgnacyjne – pdf doc;  w razie konieczności proszę pobrać odpowiedni wzór oświadczenia:  oświadczenie o formie płatności – pdf doc;  oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc;  oświadczenie o niekorzystaniuCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku rodzinnego

Druk wniosku o zasiłek rodzinny – pdf doc; W razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc, oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowyCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń wychowawczych

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowaniaCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące zasiłku dla opiekuna

ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowaniaCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Z 2016, 1518 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2284); Rozporządzenie Rady MinistrówCzytaj dalej

Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy spełniać JEDNOCZEŚNIE następujące warunki: posiadać zasądzone alimentyCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. pdf doc Przykładowo wypełniony wniosek pdf doc Wykaz niezbędnych dokumentów pdf doc Oświadczenie o formie płatności pdf doc Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niżCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016, poz. 169, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeńCzytaj dalej